කොහොමද අපේ එයා ලයින්ස් අක්කලාගේ වැඩ(Srilankan Airlines air hostess)කොහොමද අපේ එයා ලයින්ස් අක්කලාගේ වැඩ
කොහොම හරි මගියව ශේප් කරගන්නවා.අහිංසක අක්කලා මොනා කරන්නද ගුවන් යානය ප්‍රමාද එකට?

Srilankan Airlines air hostess

source