අව පැහැ පැහැ ගැන්වුණු දෑත් වලට, සහ අවපැහැ ගැන්වූ සිරුරට පැහැපත් බවක් ලබා දෙන්න ඔ…


අව පැහැ පැහැ ගැන්වුණු දෑත් වලට, සහ අවපැහැ ගැන්වූ සිරුරට පැහැපත් බවක් ලබා දෙන්න ඔබත් කැමතිද? > මුහුනට වඩා ඇගේ ඇති අවපැහැය නැති කිරීම.
> අත්,කකුල් රැලි වැටීම නිසා වයසට වඩා වැඩි පෙනුමක් ඇති වීම වැළැක්වීම.
> සමෙහි මෙලනින් වර්නකය පාලනය කරමින් සමට පැහැපත් බවක් ලබා දීම.
> හිරු කිරනින් සම ආරක්ෂා කරයි.
> බ්ලීච්න් අඩංගු නොවන නිසා100% සමට හිතකර නිශ්පාදන පෙලකි
> මෙහි බ්ලීචින් අඩංගු නොවන නිසා දවස් හතෙන් අටෙන් පැහැපත් වෙනනේනම් නෑ . ඔයාට සති 4ක් වගේ භාවිතා කරද්දී පැහැදිලි වෙනසක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සම්පුර්ණම Range එක Product 4ක් තියෙනවා. ඔයාට වෙන වෙනම මිලදී ගැනීමටත් හැකියාව තියෙනවා.
#White Glow body wash Rs. 1399/-
#White Glow Handcream රු. 1079/-
#White Glow soap bar Rs. 369/-
#White Glow body lotion Rs. 1899/- #onlineshopping #srilankaonlineshopping #srilankaonlinestore #srilankaonlineshoppingmall#srilankanfood #srilankanonlineshopping #srilankanonlinedeals #srilankanonlineshoestore #srilankanonlinebusiness #srilankanonlineusiness #srilankanonlinemagazine #srilankanonlinesgoestore #srilankanonlinemarket #srilankanonlinemarket #srilankanonlinefashion #srilankanonlinestore #srilankaonlinemakeup #srilankaonlinefashionhub #srilankaonlinebuy #srilankaonlinebusiness #srilankahomebasedonlinestore #srilankaonlineselling #srilankaonlinebotique #srilankaonlineb #thekraftlady #thedecokraft #srilankaonlinebusiness #srilanka #srilankahenna #srilankahennareviewSource