පාර්ලිමේන්තු සජීව විකාශය – 2019.08.09 – sri lanka parliament liveපාර්ලිමේන්තු සජීව විකාශය – 2019.08.09 – sri lanka parliament live
sinhala news live at 7,
sinhala news live at 12,
news first live sinhala,
sri lanka sinhala news live at 8,
news live sinhala today

source