ശ്രീലങ്ക കിടു ആണ് – Pinnawala Elephant Orphanage Srilanka EP #2ശ്രീലങ്ക കിടു ആണ്, കൊളംബോയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പോയത് ആനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായ ശ്രീലങ്കയിലെ പിണാവാല എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആനകളുടെ അനാഥാലയം കാണാനാണ്. അവിടുത്തെ ആനക്കുളി പ്രശസ്തമാണ്. #srilanka #srilankanairlines

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook: https://www.facebook.com/techtraveleat/
Instagram: https://www.instagram.com/techtraveleat/
Twitter: https://twitter.com/techtraveleat
Website: http://www.techtraveleat.com

source