. උසස් තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය සහ නිමාව. . පහසු මිළ ගණන් . කාඩ් පත් සඳ…


❤️
🐰. උසස් තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය සහ නිමාව.
🐰. පහසු මිළ ගණන්
🐰. කාඩ් පත් සඳහ කවර ඔබේ කැමත්ත පරිදි සැකසිය හැකි අතර
ඔබේ සිතැඟි පරිදි උවමනා වෙනස්‌කම් සිදු කර ගත හැක.
#කාඩ්_ප්‍රමාණය_අනුව_මිළ_ගණන්_වෙනස්_වේ. 🐰 Hight quality raw materials.
🐰 Stunning designs.
🐰 Reasonable price.
🐰 Customised designs also can be provided. ☎ 0767869288
. .. … #weddinginvitations #srilanka #kandy #kadugannawa #hobby #craft #papercraft #kaluthara #srilankawedding #srilankan #colombo #peradeniya #srilankawedding #pilimathalawa #nuwaraeliyaSource