දුකක් දැනුනෙමි.. හිතත් රිදුනෙමි.. නෙතත් හැඬූවෙමි.. කිසිත් නොකියමි.. සියල්ල නුඹල…


දුකක් දැනුනෙමි..
හිතත් රිදුනෙමි..
නෙතත් හැඬූවෙමි..
කිසිත් නොකියමි.. සියල්ල නුඹලාට බාරය.. ඡායාරූපය කවුරුන් විසින් ගන්නා ලද්දක් ද නොදනිමි.. #art #poem #quote #love #life #happy #sad #srilanka #sinhala #isuruSource